1. SARRERA/ARKEZPENA

ZER DA EKONOMIA ZIRKULARRA?

http://www.circularbasque.eus/eu/conocenos/#

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

http://www.circularbasque.eus/conocenos/

Ekonomia Zirkularra (EZ) balioa sortzeko mekanismo ugari ematen dituen eredu ekonomiko berria da (ekoizpenekoa eta kontsumokoa), eta mekanismo horiek baliabide mugatuen kontsumotik banantzen edo bereizten ditu. Oinarri dugun hazkunde ekonomikoaren eredu lineala ez da jasangarria. Baliabide naturalak mugatuak dira, eta horiek erabiltzeko ekonomian, gizartean eta ingurumenean jasangarria izateko modua aurkitu behar dugu. Ezin dugu jarraitu gure etorkizuna ”Hartu, egin eta desegin” oinarri duen ereduan eraikitzen.

EZek, diseinuagatik edo asmoagatik, leheneratzailea den ekonomiari egiten dio erreferentzia. Alegia, hondakinak ez sortzea du helburu; horretarako, gaur egun saihestu ezin direnak ezabatzen ditu. 3 printzipio ditu oinarri:

  1. Kapital naturala babestea eta hobetzea, baliabideen stock mugatuak kontrolatuz.
  2. Baliabideen etekina hobetzea eta, horretarako, produktuak, osagaiak eta materialak onura maximizatuz zirkularizatzea.
  3. Sistemen eraginkortasuna sustatzea eta, horretarako, sortzen diren kanpo-efektu negatiboak identifikatzea (ura, airea, lurra, aldaketa klimatikoa…) eta horiek saihesteko berriro definitzea.


 

La Economía Circular (EC) es un nuevo modelo económico (de producción y consumo) que proporciona múltiples mecanismos de creación de valor, desacoplándolos o disociándolos del consumo de recursos finitos.

El modelo lineal de crecimiento económico en el que nos basamos no es sostenible. Los recursos naturales son finitos y debemos encontrar una manera económica, social y ambientalmente sostenible de usarlos. No podemos seguir construyendo nuestro futuro en un modelo basado en ‘Tomar, Hacer y Desechar’.

La EC hace referencia a una economía que, por diseño o intención, es restaurativa. Es decir, aspira a no generar residuos, eliminando aquellos que actualmente no se pueden evitar.

Se basa en 3 principios:

  1. Preservar y mejorar el capital natural controlando los stocks finitos de recursos.
  2. Optimizar el rendimiento de recursos circularizando los productos, los componentes y los materiales maximizando su utilidad.
  3. Fomentar la efectividad de los sistemas identificando las externalidades negativas (agua, aire, suelo, cambio climático, ….) que se producen, y redefiniéndolos para evitarlas.